Vedtekter

Vedtekter vedtatt på foreningens stiftelsesmøte xx.01.2004

§ 1

Formål

Touring MC har som formål å fremme og utvikle MC-kjøring som hobby. Foreningen skal drives ideelt, dvs. ingen skal tjene på noe av klubbvirksomheten men alt av eventuelt overskytende midler skal gå til foreningens kasse og settes inn i foreningens videre arbeid.

§ 2

Organisasjon

Foreningen har sitt hovedkontor på Orkanger. Foreningen har ett felles styre.

§ 3

Organisatorisk tilknytning

Foreningen er ikke tilknyttet noen organisasjon, men utelukker ikke dette i fremtiden. Foreningen ønsker å holde kontakt med andre foreninger, klubber og organisasjoner både innenfor og utenfor MC-miljøer der det finnes medlemmer med tilsvarende interesser for turkjøring og bruk av MC, for utveksling av faglig kunnskap og ideer. Hvert enkelt medlem i Touring MC-klubb står fritt til å parallelt være medlem i hvilken som helst annen klubb (f.eks. lokale MC-klubber, interesseforeninger, mm).

§ 4

Medlemskap

Medlemskap kan søkes av enkeltpersoner. Det kreves ikke at et medlem har egen MC. Alle nye medlemmer må godkjennes av styret. Medlemskapet regnes som aktivt helt til et medlem selv ber om utmeldelse, eller hvis foreningen etter gjentatte forsøk ikke lenger klarer å oppnå kontakt med medlemmet.

§ 5

Medlems ansvar

Hvert medlem skal :

-Følge klubbens lover og vedtekter.

-Forøvrig arbeide for klubbens samhold og utvikling.

-Bidra til at all informasjon fra foreningen blir gjort kjent blant medlemmene.

§ 6

Stemmerett og valgbarhet

Medlemmer over 18 år har stemmerett. Alle medlemmer med stemmerett er valgbare til tillitsverv i foreningen og som foreningens representant til ting eller møter hos andre organisasjoner.

§ 7

Økonomi og kontingent

Foreningen har inntil videre en kontingent på kr. 200,- pr.år. Foreningen utarbeider hvert år et regnskap for utgifter, inntekter og balanse.

§ 8

Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta refusjon for faktiske utgifter ( bensin, porto o.l.) etter forhåndsavtale med styrets leder. Utgifter til refusjon skal fremgå av klubbens regnskap.

§ 9

Signatur

Styrets medlemmer har signaturrett. Kun foreningens leder, styrets leder eller den en av disse utpeker kan uttale seg på vegne av foreningen til media, myndigheter mm.

§ 10

Årsmøte

Ordinært årsmøte skal avholdes i Orkdal en gang hvert år, senest innen desember. Følgende punkter skal stå på dagsorden :

Valg av ordstyrer, sekretær og to funksjonærer til å underskrive protokollen og telle stemmer.
Styrets årsberetning og klubbens regnskap.
Ansvarsfrihet for styret.
Fastsettelse av årskontingent.
Fastsettelse av antall styremedlemmer og varamenn.
Valg av styremedlemmer hvis mandattid er utgått samt eventuelt kompletteringsvalg.
Valg av revisor/regnskapsfører og dennes stedfortreder.
Valg av representant til saker og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.
Behandling av punkter som styret har framlagt eller som har blitt fremskutt til årsmøte.
Innkomne forslag. Forslag fra medlemmer må være innlevert styret skriftlig senest 14 dager før årsmøte for å bli tatt opp til behandling.

Innkalling til ordinært eller ekstraordinært årsmøte skal skje minst 3 uker før møte. Dagsorden for årsmøte skal sendes med innkallingen.

Hvert tilstedeværende stemmeberettigede medlem kan ved fullmakt stemme for høyst ett ikke-nærværende medlem.

All avstemming skjer åpent dersom det ikke blir begjært hemmelig (skriftlig) avstemming fra et av de tilstedeværende medlemmer.

Ekstraordinært årsmøte holdes dersom styret anser det nødvendig, eller om minst 30% av stemmeberettigede medlemmer skriftlig og med angivelse av angivelse av grunnen til at slikt møte ønskes ber styret om slikt møte. På ekstraordinært årsmøte skal det kun tas opp de/det punkt(er) som er oppgitt i innkallelsen.

§ 11

Styret

Styret velges for to år og skal mellom årsmøtene ta hånd om foreningens drift i henhold til disse vedtekter og beslutninger fattet på årsmøte.

Foreningens styre skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og minst ett og høyst tre ordinære styremedlemmer. Valg av styret skjer på årsmøtet. Mandattiden skal være to år. Fordelt slik:

-Leder, sekretær og 1, styremedlem velges sammen.

-Nestleder, kasserer og 2. styremedlem velges sammen

Styret fordeler de ulike arbeidsoppgaver mellom seg.

Styremøtet avholde etter innkallelse fra styreleder, eller om minst to andre styremedlemmer ber om styremøte.

Styret er vedtaksdyktig når et flertall av medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Styret skal på hvert årsmøte avgi referat fra foregående valgperiode.

Selv om et styremedlem ikke har sittet hele mandattiden, kan denne ved styrets beslutning, og godkjent på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte, løses fra sin oppgave dersom han/hun åpenbart har unnlatt å utføre sine oppgaver eller sviktet den tillit oppdraget forutsatte, eller selv ønsker å trekke seg ut.

§ 12

Eksklusjon

Styret har rett til på styremøter å ekskludere medlem(er) som ikke har fulgt klubbens vedtekter (jfr. §4) eller de beslutninger som klubben har tatt i overensstemmelse med disse lover. Styret har rett til å ekskludere medlemmer som har satt foreningens omdømme i vanry eller bidratt grovt til at MC-kjøring som aktivitet kommer i vanry. Styret må være enstemmig ved beslutninger om eksklusjon. Beslutningen om eksklusjon kan overklages til årsmøtet.

§ 13

Foreningens navn

Foreningens navn er Touring MC-klubb.

§ 14

Endring av vedtekter

Endring av disse vedtekter kan kun skje gjennom enstemmig beslutning på ordinært årsmøte, eller beslutning med 2/3 flertall ved to etterfølgende møter hvorav ett skal være årsmøte.

§ 15

Foreningens oppløsning

For å oppløse foreningen kreves det 2/3 flertall ved to etterfølgende møter hvorav ett skal være årsmøte, med minst seks måneders mellomrom. Ved oppløsning av foreningen skal eventuelle aktiva tilfalle Norges Luftambulanse som støtte til denne organisasjonens arbeid for å fremme trafikksikkerhet.

Touring MC-klubb etablert, Orkanger xx.jan.2004

Kåre Grytting Bye (sign)

Leder

Gaute Berg (sign)

Nestleder

Thor Kleven (sign)

Kasserer og styremedlem

Hilde Mjøen Berg

Sekretær og styremedlem

n.n.

Styremedlem